นาฬิกา Mido® นาฬิกาออโตเมติค สำหรับชายและหญิง เวปไซต์ทางการ นาฬิกา Mido® ไทย

“ลูกค้า”หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ซื้อหรือใช้บริการต่างๆของบริษัท รวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหรือบริการอื่นๆของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา“บริษัท”หมายถึง บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด “บริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค” หมายถึง บริษัทที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในทุกๆ ทอด ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น โดยมีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. 2562 “ผู้ประมวลผลข้อมูล”หมายถึง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท“ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “พันธมิตรทางธุรกิจ”หมายถึง คู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือทำงานร่วมกับบริษัทดังมีรายชื่อปรากฏในข้อ 5.

นาฬิกา minimalist

นาฬิกา minimalist